ПП1-2013

Дата на публикуване: 09.10.2012 21:00


BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, квартал Център, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова-Директор д-я "УТОСЕ",Марко Пенов - Главен експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-467-izbor_na_izpylnitel_z.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на проектантски услуги за изработване на инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на улична мрежа – гр.Априлци”. Целта на проектната разработка по част „Пътна” е да се предложи решение за реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Проектното решение следва да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта. Инвестиционният проект е необходимо да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа. Проектирането е във фаза Технически проект.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране 
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Улиците, реконструкцията на които е включена за проектиране, се намират на територията на град Априлци и са както следва: - ул.„Младост”, кв. Видима, от км 0+000 до км 1+800 - ул.„Радевска”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Стефан Пешев”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+270 - ул.„Пастуханска”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+270 - ул.„Ново село”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Вълко Йонков”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Хризантема”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+500 - ул.„Търговска”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+150 - ул.„Драгньо Стойчев”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+220 - ул.„Чуклата”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+300 - ул.„Отдих”, кв. Острец от км 0+000 до км 0+900 Обща дължина: 5610 м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Априлци

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: а) Общият оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) от проектиране да бъде не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата на която е регистриран и е започнал дейността си; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването за оборот се прилага спрямо обединението (консорциум и др.) като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, изискването за минимален оборот се прилага за всеки подизпълнител пропорционално на стойността на услугите, които той ще извършва. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват от участниците с декларация по образец и заверени копия от отчетите за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. В случай че участникът е регистриран в Търговския регистър и е публикувал отчетите, като част от Годишния финансов отчет, тези копия не се изискват. б). Валидна застраховка “Професионална отговорност” за времето на изпълнение на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага поотделно спрямо всяко физическо или юридическо лице, което участва в обединението. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: а.) Участникът следва за последните 3 години (2010, 2011 и 2012) да е изпълнил проектиране на обект или обекти на обща стойност не по - малка от 100 000 лева (сто хиляди) лева без ДДС (за ремонт и/или рехабилитация, и/или ново строителство на пътища, улици и др. Попадаща в транспортната инфраструктура съгласно Наредна № 1 за Номенклатурата на видовете строежи). б. Участникът следва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ: а) Проектант по част “Пътна”–1 човек: б) Инженер геодезист – 2 човек: в) Инженер „В и К” – 1 човек Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага за обединението като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се прилага съответно за подизпълнителя, доколкото дейностите, осъществявани от него, изискват участие на правоспособни физически лица от специалностите, изброени по-горе.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена; 2. Срок за изпълнение;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, условията и изискванията за участие изисквания, както и всички необходими образци са публикувани на следният интернет адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-467-izbor_na_izpylnitel_z.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2013
                                                                                                                                                                       

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на проектантски услуги за изработване на инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на улична мрежа – гр.Априлци”
 
Техническо задание за проектиране 

Договор - проект

Образци към Публичната покана
                                                                                                                                         

ул.„Младост”, кв.Видима, от км 0+000 до км 1+800

ул.„Радевска”, кв. Зларека от км 0+000 до км 0+400

ул.„Стефан Пешев”, кв.Зла река от км 0+000 до км 0+270

ул.„Пастуханска”, кв.Зла река от км 0+000 до км 0+270

ул.„Ново село”, кв.Новосело от км 0+000 до км 0+400

ул.„Вълко Йонков”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+400

ул.„Хризантема”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+500

ул.„Търговска”, кв. Новосело от км 0+000 до км 0+150

ул.„Драгньо Стойчев”,кв. Ново село от км 0+000 до км 0+220

ул.„Чуклата”, кв. Новосело от км 0+000 до км 0+300

ул.„Отдих”, кв. Острецот км 0+000 до км 0+900

 1. ПП1-2013 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. Публична покана 00016-2015-0001
 68. 00016-2015-0006
 69. 00016-2015-0005
 70. 00016-2015-0004
 71. 00016-2015-0003
 72. ПП-2013-4
 73. 00016-2015-0002
 74. ПП3-2012
 75. 00016-2015-00022
 76. Предварителни обявления 2015 г.
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: