Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0007ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2020 г."


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2020 г.“ - Публикувана на 12.06.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 12.06.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на ... .2020 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на ... .2020 г.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – формат Word;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – формат PDF;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – формат XML;
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител;
Представяне на участника (Образец № 2)
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е приложимо);
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6;
Списък на търговските обекти /бензиностанции, газстанции/ определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7);
Техническо предложение;
Ценово предложение
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за доставка на горива - Публикуван на 12.06.2020 г.
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2019 г.” - Публикуван на ..... .2019 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за доставка на горива - Публикуван на .... .2019 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"